fbpx

Polityka prywatności sklepu internetowego LUUV CONCEPT

Polityka prywatności zawiera wszelkie istotne informacje dotyczące administrowania danymi osobowymi, przechowywania danych osobowych, ich celu i czasu, polityki cookies, polityki prywatności bezpieczeństwa partnerów biznesowych i przekazywaniu danych osobowych w sklepie internetowym LUUV CONCEPT, prowadzonym pod adresem www.luuvconcept.pl przez przedsiębiorcę HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tak zwane: RODO, Sprzedawca (Administrator) informuje, że:

 1. Podanie wszelkich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest całkowicie dobrowolne. Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach i w zakresie, na które wyrazili Państwo zgodę. Jednocześnie wycofanie zgody na ich przetwarzanie i nieprzekazanie nam Państwa danych, poskutkuje brakiem możliwości zrealizowania przez nas Państwa zamówienia.
 2. Do kontaktowania się z Państwem używamy naszych adresów e-mailowych. Jedynie w sytuacjach szczególnych kontaktujemy się z Państwem telefonicznie.
 3. W każdym momencie istnieje możliwość aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych – w tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mailowym kontakt@luuvconcept.pl.
 4. Skrupulatnie przestrzegamy bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z naszymi zasadami poniżej. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mailowym kontakt@luuvconcept.pl lub przesłania korespondencji na adres pocztowy HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, ul.Powstańców Warszawy 23, 05-840 Brwinów. NIP: 534-260-74-69
 5. Wszystkie informacje na temat Polityki Prywatności zostały przygotowane w oparciu o założenia ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tak zwane RODO.

DEFINICJE:

Sprzedawca i Administrator danych osobowych – HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336 prowadzący sklep internetowy pod adresem www.luuvconcept.pl

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.luuvconcept.pl.

KupującyKonsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie swojej działalności zawodowej określonej w PKD. W przypadku takiego przedsiębiorcy możliwe jest wprowadzenie postanowienia o poufności umowy. Przedsiębiorcy składają oświadczenie czy są aktywnymi płatnikami VAT na moment zawarcia umowy. 

Administrator danych – jest nim Sprzedawca, który pobiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Kupującego w celach związanych ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy i prowadzeniem w nim konta.

Dane – dane osobowe, dane firmy niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy lub wszelkie dane zbierane w postaci plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy jest Sprzedawca HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca z należytą starannością przestrzega bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie internetowym pod adresem www.luuvconcept.pl. Sprzedawca szyfruje połączenie certyfikatem bezpieczeństwa SSL, który poświadcza wiarygodność domeny, jej właściciela i bezpieczeństwo szyfrowania danych. Sprzedawca gromadzi i przetwarza jedynie niezbędne jemu dane w celu realizacji zamówienia, czy też prowadzenia wysyłki mailingowej, na którą zgodę musi wydać użytkownik sklepu internetowego. Sprzedawca umożliwia dostęp do danych osobowych jak najmniejszej ilości osób, a do tego osób, które zostały zaznajomione z zabezpieczeniem i ochroną przekazywanych danych osobowych.

PAŃSTWA DANE OSOBOWE – CEL, OKRES, PODSTAWA PRZETWARZANIA I MOŻLIWOŚCI COFNIĘCIA ZGODY

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, bezpłatne i służy możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę (Administratora) złożonego przez Państwa w sklepie internetowym www.luuvconcept.pl zamówienia. Niepodanie danych wiąże się z:

 • brakiem możliwości złożenia zamówienia
 • brakiem możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę
 • brakiem możliwość założenia konta w sklepie internetowym Sprzedawcy
 • brakiem możliwości otrzymywania informacji o produktach, promocjach, ofertach specjalnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych : imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Cel i okres przetwarzania
 • Rejestracja w sklepie internetowym – w tym celu niezbędne są nam Państwa dane, takie jak:
 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji w celu wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
 2. adres, czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto, w celu zaadresowania przesyłki,
 3. adres e-mail w celu komunikacji związanej z realizacją zamówienia i ogólną komunikacją ze strony sklepu internetowego,
 4. numer telefonu, który w większości jest wymagany przez przewoźników do informowania o przesyłce i jest pomocny kurierom w dostarczeniu przesyłki,

W tym zakresie Państwa dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

 • Realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym – w tym celu niezbędne są nam Państwa dane, takie jak:
 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji w celu wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
 2. adres, czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto, w celu zaadresowania przesyłki,
 3. adres e-mail w celu komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
 4. numer telefonu, który w większości jest wymagany przez przewoźników do informowania o przesyłce i jest pomocny kurierom w dostarczeniu przesyłki,
 • Marketing – w tym przesyłanie newslettera z nowościami, promocjami, ofertami specjalnymi. Do tego celu potrzebujemy danych, które zostają wpisane przez Państwa dobrowolnie wpisywane w sekcji zapisu do newslettera. Dane, które są niezbędne do tego rodzaju marketingu to adres e-mail.

Państwa dane, które zostały podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę (Administratora) i podmioty z nim współpracujące w zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, stanowiące adres dostawy, przekazujemy firmom przewozowym w postaci listu przewozowego, który jest niezbędny w celu doręczenia przesyłki.

W zależności od wybranej przez Państwa formy dostawy, dane przekazywane są:
– Firmie przewozowej – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS: 0000028368, NIP: 5260204110
– Firmie przewozowej InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie,
KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61

 • imię i nazwisko, adres oraz NIP/KRS wskazane jako dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży przekazywane są w postaci dokumentu księgowego, do systemu:
 • ifirma.pl – Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000281947, NIP: 898-164-75-72
 • dane podane przy zakładaniu Państwa konta bankowego w banku, niezbędne do zrealizowania płatności i weryfikacji danych płatnika, przekazywane są do operatora płatności:
  – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87

Zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych Państwa dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, który następuje po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym www.luuvconcept.pl jest zgodne z przepisami prawa regulującymi wszelkie zapisy dotyczące ich przetwarzania, przechowywania i ich swobodnego przepływu.

Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym Sprzedawcy (Administratora) jest zgodne z:

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tak zwane RODO, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie zastosowane środki bezpieczeństwa w sklepie internetowym www.luuvconcept.pl, w kwestii danych osobowych są zgodne z powyższymi aktami prawnymi.

Możliwości cofnięcia zgody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie Państwa danych, mają Państwo prawo:

 • dostępu do danych osobowych ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia
 • odmowy lub ograniczenia dostępu do danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wniesienia wobec niemu sprzeciwu
 • przenoszenia danych osobowych do innego Administratora
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH U PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPRZEDAWCY(ADMINISTRATORA)

Sprzedawca współpracuje Partnerami Biznesowymi, którym może przekazywać Państwa dane. Są to podmioty, bez których Sprzedawca nie mógłby w pełni zrealizować Państwa zamówienia lub też nie mógłby prawidłowo rozliczać swoich przychodów z prowadzonej działalności. Jednocześnie każdy z Partnerów Biznesowych sprzedawcy stosuje własną politykę bezpieczeństwa ochrony danych, zgodną z obowiązującymi przepisami i stara się zabezpieczać je należycie. Sprzedawca nie może i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych i ewentualnych nieprawidłowości z nimi związanych u jego Partnerów Biznesowych.

Partnerzy Biznesowi Sprzedawcy to, m.in.:

 • Biuro Księgowe
 • Dostawca oprogramowania sklepu internetowego Sprzedawcy(Administratora)
 • Dostawca płatności
 • Dostawca oprogramowania księgowego
 • Podmioty realizujące dostawę produktów ze sklepu internetowego Sprzedawcy (Administratora)
 • Podmioty realizujące usługi marketingowe
 • Producenci współpracujący ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie produkcji produktów na Państwa zamówienie
 • Podmioty realizujące usługi statystyczne
 • Podmioty realizujące usługi mailingowe, tj.newsletter
 • Organy Publiczne, którym Sprzedawca(Administrator) jest zobowiązany udostępnić informacje o danych, w określonym zakresie

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Na stronie internetowej Sprzedawcy www.luuvconcept.pl wykorzystywane są pliki cookies, czyli tak zwane ciasteczka, które są plikami tekstowymi zawierającymi dane informatyczne. Pliki te przechowywane są na urządzeniach użytkownika stron internetowych i wykorzystywane przy ich przeglądaniu, w celu rozpoznania użytkownika i dostosowania strony do jego preferencji. Pliki cookies służą także do opracowywania anonimowych statystyk, które po zgromadzeniu ich wyników, pomagają zoptymalizować treści strony internetowej. Zebrane dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ponadto, co ważne, każdy z użytkowników stron internetowych ma prawo zarządzać danymi w zakresie polityki cookies poprzez ich wybór w używanej przez nich przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w sklepie internetowym Sprzedawcy – kompendium informacji:

 • są wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu internetowego
 • są wymagane do prawidłowego działania strony internetowej i przechowywania wszelkich informacji dotyczących sesji użytkownika
 • są wykorzystywane przy personalizowaniu i trafnym wyborze produktów, treści wyświetlanych reklam i ofert skrojonych pod preferencje użytkownika
 • są wykorzystywane do obsługi funkcji związanych z integracją z portalami społecznościowymi i funkcji związanych z kontem użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Pliki cookies:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym sklepie internetowym ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych,
 • marketingowych.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 dni od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Internecie po wpisaniu w przeglądarce hasła “czym są pliki cookies”.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W ramach sklepu internetowego prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

PUBLIKOWANIE DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza w sklepie internetowym Sprzedawcy, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Nigdy nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że ujawnisz go sam wpisując go w treści komentarza.

PROFILOWANIE

W ramach sklepu internetowego dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca, jeśli będzie wymagać tego prawo, będzie wprowadzał nowe rozwiązania technologiczne w funkcjonowaniu sklepu internetowego, będzie wprowadzał standardy wyższe od minimalnych wymaganych przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany założeń Polityki Prywatności. Jednocześnie o każdej takiej zmianie Sprzedawca powiadomi osoby, których dane są przetwarzane dla celów jego sklepu internetowego, w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany przy rejestracji.

Aktualny dokument Polityka Prywatności zawsze znajdować się będzie w dolnej części strony sklepu internetowego www.luuvconcept.pl w zakładce Polityka Prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych na cele sklepu internetowego LUUV CONCEPT, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: kontakt@luuvconcept.plShopping Cart
Dołącz do listy oczekujących

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Scroll to Top