fbpx

Regulamin sklepu internetowego LUUV CONCEPT

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego LUUV CONCEPT, prowadzonego pod adresem www.luuvconcept.pl przez przedsiębiorcę HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336, zwanego dalej Sprzedawcą/Usługodawcą.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Ze Sprzedawcą możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

  • kontakt w sprawie zamówień, zwrotów i reklamacji, danych osobowych – kontakt@luuvconcept.pl

  • kontakt w sprawie ofert reklamowych i współpracy z producentami oraz kont założonych w sklepie internetowym Sprzedawcybiuro@luuvconcept.pl

oraz pod numerem telefonu: komórkowy 790-265-994 

SPIS TREŚCI:

§1. Definicje
§2. Zasady ogólne i wymogi techniczne
§3. Złożenie zamówienia
§4. Termin realizacji zamówienia
§5. Płatność za zamówienie
§6. Dowód zakupu
§7. Forma i koszty wysyłki
§8. Odstąpienie od umowy
§9. Reklamacje
§10. Newsletter
§11. Dane osobowe
§12. Postanowienia końcowe

§1. DEFINICJE

Sprzedawca/Usługodawca – HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336 prowadzący sklep internetowy pod adresem www.luuvconcept.pl

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.luuvconcept.pl.

KupującyKonsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie swojej działalności zawodowej określonej w PKD. W przypadku takiego przedsiębiorcy możliwe jest wprowadzenie postanowienia o poufności umowy. Przedsiębiorcy składają oświadczenie czy są aktywnymi płatnikami VAT na moment zawarcia umowy. 

Administrator danych – jest nim Sprzedawca, który pobiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Kupującego w celach związanych ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy i prowadzeniem w nim konta.

Blog – usługa cyfrowa, internetowy blog dostępny w Sklepie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

Dane – dane osobowe lub dane firmy niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Dni kalendarzowe – wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli włącznie.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – dostawa zamówienia realizowana za pośrednictwem przewoźnika/-ów, z którym/-i współpracuje Sprzedawca.

Dowód zakupu – faktura imienna lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Formularz rejestracji  – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta

Formularz zamówieniausługa cyfrowa, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

Kontousługa cyfrowa, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto, które może być założone przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy dobrowolnie i całkowicie bezpłatnie. Konto zakładane jest w celu monitorowania postępów realizacji zamówienia, przeglądania historii złożonych zamówień oraz daje możliwość edycji danych Kupującego.

Newsletterusługa cyfrowa, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym

Płatność – metoda zapłaty za zamówienie w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Producent – podmiot, który na podstawie współpracy ze Sprzedawcą zobowiązuje się do wyprodukowania produktu dostępnego w sklepie internetowym Sprzedawcy i do jego wysyłki bezpośrednio do Kupującego.

Produkt – asortyment, dana rzecz, która znajduje się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Przewoźnik – podmiot, który na podstawie współpracy ze Sprzedawcą zobowiązuje się do przewozu produktów zamówionych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Środki pieniężne – środki określone w walucie polskiej zgromadzone na rachunkach bankowych Kupującego.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne dla Usługobiorców m. in. za pośrednictwem sklepu internetowego. 

Usługa cyfrowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego, która pozwala Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, a także na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej przez Usługobiorców (zgodne ze znaczeniem wskazanym w Ustawie o Prawach Konsumenta. 

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi cyfrowej. 

Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, to jest umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny art.535 z dnia 23 kwietnia 1964r. z późniejszymi zmianami, w przypadku Klientów oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami, w przypadku Konsumentów.

Wada fizyczna – niezgodność produktu, z produktem prezentowanym i opisanym przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym.

Wysyłka – następuje w momencie kiedy Sprzedawca lub Producent zrealizują zamówienie i przekażą je do dostawy przewoźnikowi lub przekazanie przewoźnikowi do dostarczenia produktu/-ów na adres Sprzedającego, w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

Zwrot – odstąpienie od umowy przez Kupującego lub wysłanie przez Kupującego zamówionych w sklepie internetowym produktów do Sprzedawcy w celu odstąpienia od umowy.

§2. ZASADY OGÓLNE I WYMOGI TECHNICZNE

 

  1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera  po tej dacie Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 5581 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorca o którym mowa w § 1 pkt 1 składa w umowie oświadczenie, iż kupowany przez niego produkt nie posiada dla tegoż przedsiębiorcy charakteru zawodowego w związku z zakresem jego działalności wynikającej z kodów PKD. 

  1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym zawierana jest w języku polskim, podlega polskim regulacjom prawnym i niniejszemu Regulaminowi,

  1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym Sprzedawcy podane są w walucie polskiej (Polski Złoty) i jednocześnie są cenami brutto, czyli zawierają stosowny podatek od towarów i usług (VAT),

  1. Ceny produktów podane w sklepie internetowym Sprzedawcy nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w dalszym etapie przy składaniu zamówienia i dostępne w §7 niniejszego Regulaminu – Forma i koszty wysyłki,

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika produktów wolnych od wad fizycznych,

  1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy i ewentualnego założenia konta niezbędne są poniższe wymogi techniczne:

    

    1. urządzenie, które posiada dostęp do Internetu, tj. komputer, telefon komórkowy, tablet i tym podobne,

    1. aktywne konto e-mail,

    1. przeglądarka internetowa obsługująca Pliki Cookies oraz JavaScript.

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

  1. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,

  1. W celu złożenia zamówieniaKupujący określa produkt/-y, który/-e chciałby zakupić, jego/ich ilość, wybiera sposób dostawy i uzupełnia wszelkie niezbędne do dostawy dane,

    

    1. Przy składaniu zamówienia Kupujący może także wyrazić chęć założenia konta w sklepie internetowym Sprzedawcy,

    1. Założenie konta w sklepie internetowym Sprzedawcy jest dobrowolne i całkowicie darmowe,

    1. Rezygnację z konta w sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w każdej chwili. W tym celu należy przesłać informację Sprzedawcy o chęci zrezygnowania z konta na adres e-mail kontakt@luuvconcept.pl

  1. Niezbędne w celu złożenia zamówienia dane i ewentualnego założenia konta w sklepie internetowym Sprzedawcy to:

    

    1. imię i nazwisko/nazwa firmy/NIP firmy,

    1. adres zamieszkania/adres siedziby firmy,

    1. adres dostawy,

    1. adres e-mail Kupującego i w przypadku zakładania konta w sklepie internetowym hasła dostępu do konta,

    1. numer kontaktowy do Kupującego,

    1. wybór sposobu dostawy,

    1. wybór płatności, za pośrednictwem której Kupujący uiści opłatę za zamówienie,

  1. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą następuje w chwili złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

  1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

  1. Czas oczekiwania na wysyłkę zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 4 dni roboczych, chyba, że w sklepie internetowym podano inaczej. Do określonego czasu należy dodać czas realizacji dostawy przez wybranego przez Kupującego na poziomie składania zamówienia przewoźnika,

  1. Czas oczekiwania na wysyłkę zamówienia przez Producenta, tj. produktów dostępnych na zamówienie, wynosi od 1 do 14 dni roboczych, dodatkowo szczegółowy czas wysyłki uwzględniony może być w sklepie internetowym Sprzedawcy przy danym produkcie, a do czasu tego dodać należy czas realizacji dostawy przez wybranego przez Kupującego na poziomie składania zamówienia przewoźnika.

 

§5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatność online za zamówienie w sklepie internetowym powinna zostać zrealizowana w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 2. Za moment płatności uważa się uznanie rachunku bankowego sklepu internetowego kwotą równą wysokości należnej płatności za produkt. 
 3. Płatności online za zamówienia w sklepie internetowym realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, należącego do podmiotu PayPro Spółka Akcyjna, systemu Paynow, należącego do podmiotu mElements S.A. oraz systemu PayU S.A.. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A oraz PayU S.A..
 4. Wszystkie dostępne formy płatności w sklepie internetowym to:
  • przelew online,
  • płatności BLIK,
  • przelew bankowy,
  • karty bankowe Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
   ”Mastercard
  • Google Pay,
  • Apple Pay,
  • PayU,
  • płatności odroczone PayPo,
  • Limit P24now,
  • Raty PayU.
 5. Polecenie płatności za zamówienie za pośrednictwem dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy systemów płatności internetowych realizowane jest automatycznie po zakupie produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy, po wybraniu przez Kupującego formy płatności i opłaceniu zamówienia,
 6. W razie niepowodzeń przy opłaceniu zamówienia, zamówienie należy opłacić przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia z informacją o numerze zamówienia złożonego w sklepie internetowym,
 7. Konto bankowe Sprzedawcy, dane do przelewu oraz wzór tytułu przelewu znajdują się poniżej:

Nazwa odbiorcy przelewu(Sprzedawcy):
HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ
Adres(opcjonalnie):
UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 23
05-840 BRWINÓW

Bank:
mBank
Konto bankowe:
79 1140 2004 0000 3702 8046 6241
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko Kupującego, numer zamówienia.

§6. DOWÓD ZAKUPU

 

  1. Dowód zakupu przekazywany jest Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie elektronicznej faktury VAT.

  1. Dowód zakupu przekazywany jest Kupującemu po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub po zrealizowaniu zamówienia i przekazaniu jego do dostawy przez wybranego przez Kupującego przewoźnika,

  1. Jeśli Kupujący nie otrzyma od Sprzedawcy dowodu zakupu po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderów o nazwie INNE/SPAM/OFERTY/SPOŁECZNOŚCI w skrzynce e-mailowej Kupującego. W przypadku nieotrzymania dowodu zakupu Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy służący potwierdzaniu i aktualizacji zamówień to info@luuvconcept.pl.

 

§7. FORMA I KOSZTY WYSYŁKI

 

  1. W sklepie internetowym Sprzedawcy dostępne są formy dostawy zamówienia złożonego przez Kupującego, takie jak:
   a) Paczkomat INPOST,
   b) Kurier

  1. Koszty dostawy realizowane przez poszczególnych przewoźników to:
   a) Paczkomat INPOST podstawowa kwota – 17,00 złotych polskich,
   b) Kurier podstawowa kwota – 21,90 złotych polskich.

  1. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany wysokości pobieranych kosztów wysyłki produktu w sytuacji zmiany stawek przez podmioty świadczące usługi kurierskie wskazane w § 7 punkcie 1, ale i odgórnie ustalanej kwoty na podstawie ilości sztuk, gabarytu i wagi produktów z zamówienia, przez Producentów, z którymi Sprzedawca współpracuje, a którzy realizują wysyłkę we własnym zakresie.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Kupujący (Konsument) ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu/-ów bez podania przyczyny, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY znajduje się w punkcie 13 niniejszego paragrafu,

  1. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu produktu/-ów przed upływem 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@luuvconcept.pl z odesłanym dokumentem odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu/-ów pod adres Sprzedawcy lub Producenta w tym samym terminie, patrz pkt.4 niniejszego paragrafu,

    

    1. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy przez Kupującego o chęci odstąpienia od umowy w ciągu określonych 14 dni kalendarzowych, prawo do odstąpienia od umowy wygasa,

  1. Koszty zwrotu produktu/-ów ponoszone są przez Kupującego. Kupującemu w momencie akceptacji zwrotu przez Sprzedawcę zwracane są koszty produktu/-ów zakupionych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy.

  1. Sprzedawca prosi o kontakt w sprawie chęci zwrotu na adres kontakt@luuvconcept.pl, po otrzymaniu informacji o zwrocie niezwłocznie przekaże Kupującemu dane adresowe do wysyłki zwrotu. Wyjątkiem są produkty opatrzone marką własną LUUV CONCEPT lub LUUV CANDLES. Te produkty mogą być bezpośrednio zwracane na adres poniżej. 
   HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ
   UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 23
   05-840 BRWINÓW
   Na paczce zwrotnej umieszczone muszą zostać dane Kupującego i dopisek ZWROT LUUV CONCEPT,

  1. Warunkiem uznania zwrotu produktu/-ów i w efekcie zwrócenia środków pieniężnych Kupującemu jest otrzymanie przez Sprzedawcę produktów zakupionych w sklepie internetowym przez Kupującego i stwierdzenie przez Sprzedawcę istotnych kwestii dotyczących produktów, tj.:
   a) produkt nie może nosić śladów użytkowania, ani nie może być naruszony,
   b) produkt nie może być zabrudzony,
   c) produkt nie może być uszkodzony,
   d) produkt nie może wzbudzać wątpliwości co do jego celowego uszkodzenia
   e) produkt musi być zwrócony w wersji pierwotnej, czyli z cechami i akcesoriami jakie oferowane były Kupującemu przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym,

  1. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi uszkodzenie produktów niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, a Kupującemu zostaną wypłacone środki pieniężne z uwzględnionym zmniejszeniem wartości produktu/-ów wynikającym z widocznego celowego uszkodzenia lub użytkowania,

  1. Sprzedawca w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub użytkowania produktu, będzie dążył do wyjaśnienia sprawy z Kupującym,

  1. Sprzedawca w przypadku stwierdzenia wskazanych w punkcie 5. i 6. niniejszego paragrafu zastrzega sobie możliwość niezwracania środków pieniężnych Kupującemu do czasu wyjaśnienia sprawy i dojścia do konsensusu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym,
  2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  1. Sprzedawca jednocześnie podczas realizacji zamówienia stara się dokumentować produkty i sposób ich zapakowania do wysyłki za pośrednictwem przewoźnika w formie fotografii, co ma usprawnić proces odstąpienia od umowy,

  1. Zwroty środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

   

   • Adresat
    HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ
    UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 23
    05-840 BRWINÓW
    790-265-994, kontakt@luuvconcept.pl
    w polu adresat honoruje się także wpisanie LUUV CONCEPT

   • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (…) *wyszczególnienie nazw produktów wraz z ilością zwracanych sztuk

   • Data złożenia zamówienia
   • Numer zamówienia

   • Imię i nazwisko Kupującego

   • Adres Kupującego

   • Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Data wypełnienia formularza
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 1  Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w momencie gdy:

    

    1. produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, czyli wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    1. produkt jest rzeczą, która szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,

    1. produkt jest dostarczony w opakowaniu zapieczętowanym, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie produktu/-ów zostało otwarte po jego/ich dostarczeniu,

    1. produkt po jego dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,

    1. produkt stanowią nagrania dźwiękowe, wizualne, programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie produktu/-ów zostało otwarte po jego/ich dostarczeniu,

    1. produkt stanowi dziennik, periodyk, czasopismo, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

    1. cena produktu lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

    1. produkt stanowi treść cyfrową niebędącą zapisaną na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie produktu/-ów rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

§9. REKLAMACJE

 

  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

  1. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.

  1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę niezwłocznie.

  1. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

  1. Koszty odesłania reklamowanych produktu/-ów zwracane są Kupującemu przez Sprzedawcę, w momencie akceptacji reklamacji. Jednocześnie Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki reklamowanego towaru jedynie do wysokości, która odpowiada najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie internetowym Sprzedawcy.

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu.

  1. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres pocztowy Sprzedawcy lub jego adres poczty elektronicznej: kontakt@luuvconcept.pl,

    

   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
   W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

   1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
   2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
   4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§10. DANE OSOBOWE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”RODO” informujemy, że:

 

  1. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy jest Sprzedawca HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336,

    

    1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ujęte zostały w zakładce Polityka Prywatności dostępnej w sklepie internetowym Sprzedawcy pod adresem https://luuvconcept.pl/polityka-prywatnosci,

    1. Celem przetwarzania danych Kupującego jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym, prowadzenie w nim konta,

    1. Podstawą przetwarzania danych Kupującego jest umowa o świadczenie usługi i działania podejmowane na rzecz Kupującego zmierzające do jej zawarcia, ale i prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń(art.6 ust. 1 RODO),

  1. Podanie danych osobowych w sklepie internetowym Sprzedawcy jest dobrowolne, jednak konieczne w celu złożenia zamówienia i prowadzenia konta,

  1. Kupujący ma prawo żądać:

    

    1. dostępu do swoich danych osobowych,

    1. sprostowania danych osobowych,

    1. usunięcia danych osobowych,

    1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    1. żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,

    1. wniesienia w dowolnym dla Kupującego momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, związanych z przyczynami szczególnymi dla Kupującego, czyli na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO)

  1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

    

    1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę związanych z kontem w sklepie internetowym Sprzedawcy

    1. sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych zostanie przyjęty przez Sprzedawcę – w przypadku, gdy podstawą do przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy,

  1. W celu realizacji swoich praw Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@luuvconcept.pl

  1. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosowną skargę.

§11. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu spowodowanej istotnymi zmianami w działaniach jego sklepu internetowego, dotyczących bezpieczeństwa, wprowadzenia dodatkowych rozwiązań i możliwości sklepu internetowego oraz aktualizacją obowiązujących przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Sprzedawcę,

    

    1. W przypadku planowanej zmiany regulaminu, Kupującemu mającemu założone konto w sklepie internetowym Sprzedawcy, zaktualizowany regulamin i informacja o planowanym terminie jego wprowadzenia przekazywana jest w formie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podany przez Kupującego w momencie zakładania konta w sklepie internetowym adres e-mailowy.

 

USŁUGI CYFROWE W SKLEPIE LUUVCONCEPT.PL

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Cyfrowe: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Blog. 

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 

Usługa Cyfrowa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@luuvconcept.pl lub też pisemnie na adres: HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ ul. Powstańców Warszawy 23, 05-840 Brwinów

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Konsumentów niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

Usługa Cyfrowa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 

Usługa Cyfrowa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Wyrażenie zgody na Newsletter oznacza zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności poprzez kliknięcie pola „Rezygnuj” w wiadomości zawierającej jedną z edycji Newslettera. 

Blog – usługa cyfrowa, nieodpłatna, ogólnodostępna dla wszystkich odwiedzających sklep internetowy Sprzedawcy. 

Usługa Cyfrowa Blog świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługa ta jest ogólnodostępna w sklepie internetowym bez konieczności uprzedniego wyrażania jakichkolwiek zgód. 

§1 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa w wersji nie starszej niż dwie wersje w stosunku do najnowszej dostępnej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

§2 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCY USŁUG GYFROWYCH

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@luuvconcept.pl
– pisemnie na adres: HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, ul. Powstańców Warszawy 23, 05-840 Brwinów

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE LUUVCONCEPT.PL

§1. DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy LUUV CONCEPT prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.luuvconcept.pl
Sprzedawca – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336.

§2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 23, 05-840 Brwinów
 2. Adres e-mail: kontakt@luuvconcept.pl
 3. Telefon: 790-265-994
§3. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
§4. KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@luuvconcept.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
§5. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@luuvconcept.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§6. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§7. ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy zamowienia@lullalove.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

REGULAMIN  NEWSLETTER

§1. DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy LUUV CONCEPT prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.luuvconcept.pl
Usługodawca – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§2. NEWSLETTER

 

  1. W sklepie internetowym Sprzedawcy istnieje możliwość zapisania swojego adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania najnowszych informacji o produktach, aktualnych i planowanych promocjach oraz aktualizacjach wpisów na prowadzonym pod sklepem internetowym Sprzedawcy bloga,

  1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter – zapisanie się do newslettera jest możliwe w każdej chwili, całkowicie dobrowolne i bezpłatne,

 1. Wypisanie się z newslettera możliwe jest w każdej chwili i jest całkowicie bezpłatne, a stosowne działanie umożliwione będzie w wiadomości z newsletterem w postaci linku do wypisania się,

   

   1. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
   2. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@luuvconcept.pl

 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
§3. REKLAMACJE
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@luuvconcept.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§4. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@luuvconcept.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

Shopping Cart
Dołącz do listy oczekujących

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Scroll to Top