Menu Zamknij

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego LUUV CONCEPT

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego LUUV CONCEPT, prowadzonego pod adresem www.luuvconcept.pl przez przedsiębiorcę HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336, zwanego dalej Sprzedawcą.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Ze Sprzedawcą możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

 • kontakt w sprawie zamówień – info@luuvconcept.pl
 • kontakt w sprawie zwrotów i reklamacji, danych osobowych – kontakt@luuvconcept.pl
 • kontakt w sprawie ofert reklamowych i współpracy z producentami oraz kont założonych w sklepie internetowym Sprzedawcybiuro@luuvconcept.pl

oraz pod numerem telefonu: stacjonarny 22-729-42-01 / komórkowy 790-265-994.

SPIS TREŚCI:

§1. Definicje
§2. Zasady ogólne i wymogi techniczne
§3. Złożenie zamówienia
§4. Termin realizacji zamówienia
§5. Płatność za zamówienie
§6. Dowód zakupu
§7. Forma i koszty wysyłki
§8. Odstąpienie od umowy
§9. Reklamacje
§10. Newsletter
§11. Dane osobowe
§12. Postanowienia końcowe

§1. DEFINICJE

Sprzedawca – HERITAGE CONCEPT Karina Kościukiewicz, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336 prowadzący sklep internetowy pod adresem www.luuvconcept.pl

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.luuvconcept.pl.

KupującyKonsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie swojej działalności zawodowej określonej w PKD. W przypadku takiego przedsiębiorcy możliwe jest wprowadzenie postanowienia o poufności umowy. Przedsiębiorcy składają oświadczenie czy są aktywnymi płatnikami VAT na moment zawarcia umowy. 

Administrator danych – jest nim Sprzedawca, który pobiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Kupującego w celach związanych ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy i prowadzeniem w nim konta.

Dane – dane osobowe lub dane firmy niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Dni kalendarzowe – wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli włącznie.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – dostawa zamówienia realizowana za pośrednictwem przewoźnika/-ów, z którym/-i współpracuje Sprzedawca.

Dowód zakupu – faktura imienna lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Konto – konto, które może być założone przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy dobrowolnie i całkowicie bezpłatnie. Konto zakładane jest w celu monitorowania postępów realizacji zamówienia, przeglądania historii złożonych zamówień oraz daje możliwość edycji danych Kupującego.

Płatność – metoda zapłaty za zamówienie w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Producent – podmiot, który na podstawie współpracy ze Sprzedawcą zobowiązuje się do wyprodukowania produktu dostępnego w sklepie internetowym Sprzedawcy i do jego wysyłki bezpośrednio do Kupującego.

Produkt – asortyment, dana rzecz, która znajduje się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Przewoźnik – podmiot, który na podstawie współpracy ze Sprzedawcą zobowiązuje się do przewozu produktów zamówionych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Środki pieniężne – środki określone w walucie polskiej zgromadzone na rachunkach bankowych Kupującego.

Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, to jest umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny art.535 z dnia 23 kwietnia 1964r. z późniejszymi zmianami, w przypadku Klientów oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami, w przypadku Konsumentów.

Wada fizyczna – niezgodność produktu, z produktem prezentowanym i opisanym przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym.

Wysyłka – następuje w momencie kiedy Sprzedawca lub Producent zrealizują zamówienie i przekażą je do dostawy przewoźnikowi lub przekazanie przewoźnikowi do dostarczenia produktu/-ów na adres Sprzedającego, w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

Zwrot – odstąpienie od umowy przez Kupującego lub wysłanie przez Kupującego zamówionych w sklepie internetowym produktów do Sprzedawcy w celu odstąpienia od umowy.

§2. ZASADY OGÓLNE I WYMOGI TECHNICZNE

 1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera  po tej dacie Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 5581 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorca o którym mowa w § 1 pkt 1 składa w umowie oświadczenie, iż kupowany przez niego produkt nie posiada dla tegoż przedsiębiorcy charakteru zawodowego w związku z zakresem jego działalności wynikającej z kodów PKD. 
 2. Umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym zawierana jest w języku polskim, podlega polskim regulacjom prawnym i niniejszemu Regulaminowi,
 3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym Sprzedawcy podane są w walucie polskiej (Polski Złoty) i jednocześnie są cenami brutto, czyli zawierają stosowny podatek od towarów i usług (VAT),
 4. Ceny produktów podane w sklepie internetowym Sprzedawcy nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w dalszym etapie przy składaniu zamówienia i dostępne w §7 niniejszego Regulaminu – Forma i koszty wysyłki,
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika produktów wolnych od wad fizycznych,
 6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy i ewentualnego założenia konta niezbędne są poniższe wymogi techniczne:
  1. urządzenie, które posiada dostęp do Internetu, tj. komputer, telefon komórkowy, tablet i tym podobne,
  2. aktywne konto e-mail
  3. przeglądarka internetowa obsługująca Pliki Cookies oraz JavaScript.

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący określa produkt/-y, który/-e chciałby zakupić, jego/ich ilość, wybiera sposób dostawy i uzupełnia wszelkie niezbędne do dostawy dane,
  1. Przy składaniu zamówienia Kupujący może także wyrazić chęć założenia konta w sklepie internetowym Sprzedawcy,
  2. Założenie konta w sklepie internetowym Sprzedawcy jest dobrowolne i całkowicie darmowe,
  3. Rezygnację z konta w sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w każdej chwili. W tym celu należy przesłać informację Sprzedawcy o chęci zrezygnowania z konta na adres e-mail biuro@luuvconcept.pl
 3. Niezbędne w celu złożenia zamówienia dane i ewentualnego założenia konta w sklepie internetowym Sprzedawcy to:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy/NIP firmy,
  2. adres zamieszkania/adres siedziby firmy,
  3. adres dostawy,
  4. adres e-mail Kupującego i w przypadku zakładania konta w sklepie internetowym hasła dostępu do konta,
  5. numer kontaktowy do Kupującego,
  6. wybór sposobu dostawy,
  7. wybór banku, za pośrednictwem którego Kupujący uiści opłatę za zamówienie,
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą następuje w chwili złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 2. Czas oczekiwania na wysyłkę zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 10 dni roboczych, chyba, że w sklepie internetowym podano inaczej. Do określonego czasu należy dodać czas realizacji dostawy przez wybranego przez Kupującego na poziomie składania zamówienia przewoźnika,
 3. Czas oczekiwania na wysyłkę zamówienia przez Producenta wynosi od 1 do 14 dni roboczych, dodatkowo szczegółowy czas wysyłki uwzględniony może być w sklepie internetowym Sprzedawcy przy danym produkcie, a do czasu tego dodać należy czas realizacji dostawy przez wybranego przez Kupującego na poziomie składania zamówienia przewoźnika.

§5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatność online za zamówienie w sklepie internetowym ma zostać zrealizowana w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 2. Za moment płatności uważa się uznanie rachunku bankowego sklepu internetowego kwotą równą wysokości należnej płatności za produkt. 
 3. Płatności online za zamówienia w sklepie internetowym realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 obsługującego aż 324 banki,
 4. Wszystkie dostępne formy płatności w sklepie internetowym to:
  • przelew online,
  • płatności BLIK,
  • przelew bankowy,
 5. Polecenie płatności za zamówienie za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy 24 realizowane jest automatycznie po zakupie produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy, po wybraniu przez Kupującego banku i opłaceniu zamówienia,
 6. W razie niepowodzeń przy opłaceniu zamówienia, zamówienie należy opłacić przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia z informacją o numerze zamówienia złożonego w sklepie internetowym,
 7. Konto bankowe Sprzedawcy, dane do przelewu oraz wzór tytułu przelewu znajdują się poniżej:

Nazwa odbiorcy przelewu(Sprzedawcy):
HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ
Adres(opcjonalnie):
UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 23
05-840 BRWINÓW

Bank:
mBank
Konto bankowe:
79 1140 2004 0000 3702 8046 6241
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko Kupującego, numer zamówienia.

§6. DOWÓD ZAKUPU

 1. Dowód zakupu przekazywany jest Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie elektronicznej faktury imiennej lub faktury VAT, w zależności od uzupełnionych przez Kupującego danych,
 2. Dowód zakupu przekazywany jest Kupującemu po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub po zrealizowaniu zamówienia i przekazaniu jego do dostawy przez wybranego przez Kupującego przewoźnika,
 3. Jeśli Kupujący nie otrzyma od Sprzedawcy dowodu zakupu po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderów o nazwie INNE/SPAM/OFERTY/SPOŁECZNOŚCI w skrzynce e-mailowej Kupującego. W przypadku nieotrzymania dowodu zakupu Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy służący potwierdzaniu i aktualizacji zamówień to info@luuvconcept.pl.

§7. FORMA I KOSZTY WYSYŁKI

 1. W sklepie internetowym Sprzedawcy dostępne są formy dostawy zamówienia złożonego przez Kupującego, takie jak:
  a) Paczkomat INPOST,
  b) Kurier
 2. Koszty dostawy realizowane przez poszczególnych przewoźników to:
  a) Paczkomat INPOST – 13,50 złotych polskich,
  b) Kurier podstawowa kwota – 16,50 złotych polskich
 3. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany wysokości pobieranych kosztów wysyłki produktu w sytuacji zmiany stawek przez podmioty świadczące usługi kurierskie wskazane w § 7 punkcie 1, ale i odgórnie ustalanej kwoty na podstawie gabarytu i wagi produktów z zamówienia, przez Producentów, z którymi Sprzedawca współpracuje, a którzy realizują wysyłkę we własnym zakresie.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu/-ów bez podania przyczyny, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY znajduje się w punkcie 12 niniejszego paragrafu,
 2. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu produktu/-ów przed upływem 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@luuvconcept.pl z odesłanym dokumentem odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu/-ów pod adres Sprzedawcy lub Producenta w tym samym terminie, patrz pkt.4 niniejszego paragrafu,
  1. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy przez Kupującego o chęci odstąpienia od umowy w ciągu określonych 14 dni kalendarzowych, prawo do odstąpienia od umowy wygasa,
 3. Koszty zwrotu produktu/-ów ponoszone są przez Kupującego. Kupującemu w momencie akceptacji zwrotu przez Sprzedawcę zwracane są koszty produktu/-ów zakupionych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca prosi o zwrot produktów na adres, z którego zostały one nadane. Sprzedawca prosi o kontakt w sprawie chęci zwrotu na adres kontakt@luuvconcept.pl, po otrzymaniu informacji o zwrocie niezwłocznie przekaże Kupującemu dane adresowe do wysyłki zwrotu. Zwroty można realizować także pod niżej wymieniony adres, ale czas jego rozpatrywania może się wydłużyć, z uwagi na konieczność odesłania przez Sprzedawcę produktu do Producenta. Wyjątkiem są produkty opatrzone marką własną LUUV CONCEPT lub LUUV CANDLES. Te produkty mogą być bezpośrednio zwracane na adres poniżej. 
  HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ
  UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 23
  05-840 BRWINÓW
  Na paczce zwrotnej umieszczone muszą zostać dane Kupującego i dopisek ZWROT LUUV CONCEPT,
 5. Warunkiem uznania zwrotu produktu/-ów i w efekcie zwrócenia środków pieniężnych Kupującemu jest otrzymanie przez Sprzedawcę produktów zakupionych w sklepie internetowym przez Kupującego i stwierdzenie przez Sprzedawcę istotnych kwestii dotyczących produktów, tj.:
  a) produkt nie może nosić śladów użytkowania, ani nie może być naruszony,
  b) produkt nie może być zabrudzony,
  c) produkt nie może być uszkodzony,
  d) produkt nie może wzbudzać wątpliwości co do jego celowego uszkodzenia
  e) produkt musi być zwrócony w wersji pierwotnej, czyli z cechami i akcesoriami jakie oferowane były Kupującemu przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym,
 6. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi uszkodzenie produktów niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, a Kupującemu zostaną wypłacone środki pieniężne z uwzględnionym zmniejszeniem wartości produktu/-ów wynikającym z widocznego celowego uszkodzenia lub użytkowania,
 7. Sprzedawca w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub użytkowania produktu, będzie dążył do wyjaśnienia sprawy z Kupującym,
 8. Sprzedawca w przypadku stwierdzenia wskazanych w punkcie 5. i 6. niniejszego paragrafu zastrzega sobie możliwość niezwracania środków pieniężnych Kupującemu do czasu wyjaśnienia sprawy i dojścia do konsensusu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym,
 9. Sprzedawca jednocześnie podczas realizacji zamówienia stara się dokumentować produkty i sposób ich zapakowania do wysyłki za pośrednictwem przewoźnika w formie fotografii, co ma usprawnić proces odstąpienia od umowy,
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument,
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w momencie gdy:
  1. produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, czyli wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. produkt jest rzeczą, która szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
  3. produkt jest dostarczony w opakowaniu zapieczętowanym, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie produktu/-ów zostało otwarte po jego/ich dostarczeniu,
  4. produkt po jego dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
  5. produkt stanowią nagrania dźwiękowe, wizualne, programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie produktu/-ów zostało otwarte po jego/ich dostarczeniu,
  6. produkt stanowi dziennik, periodyk, czasopismo, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  7. cena produktu lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  8. produkt stanowi treść cyfrową niebędącą zapisaną na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie produktu/-ów rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do ostąpienia od umowy oraz po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 12. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
  • Adresat
   HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ
   UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 23
   05-840 BRWINÓW
   790-265-994, kontakt@luuvconcept.pl
  • Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (…)
  • Data zawarcia umowy
  • Imię i nazwisko Kupującego
  • Adres Kupującego
  • Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 1  Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

§9. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
 2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
 5. Koszty odesłania reklamowanych produktu/-ów zwracane są Kupującemu przez Sprzedawcę, w momencie akceptacji reklamacji. Jednocześnie Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki reklamowanego towaru jedynie do wysokości, która odpowiada najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu.
 9. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres pocztowy Sprzedawcy lub jego adres poczty elektronicznej: kontakt@luuvconcept.pl,

§10. NEWSLETTER

 1. W sklepie internetowym Sprzedawcy istnieje możliwość zapisania swojego adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania najnowszych informacji o produktach, aktualnych i planowanych promocjach oraz aktualizacjach wpisów na prowadzonym pod sklepem internetowym Sprzedawcy bloga,
 2. Zapisanie się do newslettera jest możliwe w każdej chwili, całkowicie dobrowolne i bezpłatne,
 3. Wypisanie się z newslettera możliwe jest w każdej chwili i jest całkowicie bezpłatne, a stosowne działanie umożliwione będzie w wiadomości z newsletterem w postaci linku do wypisania się,
  1. Wypisanie się z newslettera skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem przesyłania przez Sprzedawcę wiadomości na temat jego ofert i promocji.

§11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedawcy jest Sprzedawca HERITAGE CONCEPT KARINA KOŚCIUKIEWICZ, z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ulicy Powstańców Warszawy 23, NIP: 534-260-74-69, REGON: 384345336,
  1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ujęte zostały w zakładce Polityka Prywatności dostępnej w sklepie internetowym Sprzedawcy pod adresem www.luuvconcept.pl w dolnej części strony,
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym, prowadzenie w nim konta,
  3. Podstawą przetwarzania danych Kupującego jest umowa o świadczenie usługi i działania podejmowane na rzecz Kupującego zmierzające do jej zawarcia, ale i prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń(art.6 ust. 1 RODO),
 2. Podanie danych osobowych w sklepie internetowym Sprzedawcy jest dobrowolne, jednak konieczne w celu złożenia zamówienia i prowadzenia konta,
 3. Kupujący ma prawo żądać:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  6. wniesienia w dowolnym dla Kupującego momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, związanych z przyczynami szczególnymi dla Kupującego, czyli na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO)
 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę związanych z kontem w sklepie internetowym Sprzedawcy
  2. sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych zostanie przyjęty przez Sprzedawcę – w przypadku, gdy podstawą do przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy,
 5. W celu realizacji swoich praw Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@luuvconcept.pl
 6. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosowną skargę.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu spowodowanej istotnymi zmianami w działaniach jego sklepu internetowego, dotyczących bezpieczeństwa, wprowadzenia dodatkowych rozwiązań i możliwości sklepu internetowego oraz aktualizacją obowiązujących przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Sprzedawcę,
  1. W przypadku planowanej zmiany regulaminu, Kupującemu mającemu założone konto w sklepie internetowym Sprzedawcy, zaktualizowany regulamin i informacja o planowanym terminie jego wprowadzenia przekazywana jest w formie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podany przez Kupującego w momencie zakładania konta w sklepie internetowym adres e-mailowy.

Dołącz do listy oczekujących